Studujte s námi

Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele – záznam

V rámci pořizování územně plánovací dokumentace je zapotřebí, mít přehled o rozhodovací praxi nadřízených orgánů (krajů) a soudů. Mít aktuální informace o judikatuře soudů v oblasti územního plánování je při současném vytížení orgánů územního plánování, které vydávají od 1. 1. 2018 i závazná stanoviska, z časových důvodů poněkud upozaděno.
Kurz je primárně zaměřen nejen na předání praktických zkušeností z oblasti pořizování územně plánovacích dokumentací (ÚPD), přehled příslušných stanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ale hlavně přináší i praktická doporučení či postřehy z výkonu územně plánovací činnosti. To vše z pohledu dlouholeté praxe pracovníka nadřízeného orgánu úřadům územního plánování a pořizovatele územně plánovací dokumentace a podkladů kraje.
Součástí kurzu je i seznámení s nejzásadnějšími změnami na úseku územního plánování, které přinese nový stavební zákon, tj., zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který od 1. 7. 2023 zcela nahradí stávající stavební zákon, tj. zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Co je součástí kurzu?

Akreditováno

Celý kurz je pod záštitou akreditace MVČR.

Záznam z webináře

Záznam z kurzu trvající 273 minut doprovázený profesionální lektorkou Bc. Pavlou Hofmanovou, DiS.

Studijní materiály

Jako opora ve studiu souží přiložená skripta a prezentace.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

  • Právní úprava a východiska územního plánování
  • Územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně plánovací podklady – územní studie
  • Obsah ÚPD, ÚPD jako opatření obecné povahy
  • Změny ÚPD, zkrácený postup, oprávněný investor
  • Pořizovatel, projektant, zastupitelstvo, určený zastupitel
  • Pořizovatelská praxe
  • Metodiky a podklady pro pořizovatelskou činnost, vybraná judikatura, vazby na další právní předpisy
Created with