studujte s námi

Vše o územním plánování nejen pro zřizovatele

Cílem kurzu je seznámení s aktuální situací na úseku územního plánování, upozornění na aktuální problémy a jejich možná řešení. Poučení z praxe pak může přispět k prevenci pochybení v procesu pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace.

Informace o aktuálních rozhodnutích soudů významně napomáhají při výkonu pořizovatele územně plánovací dokumentace a pomáhají vyvarovat se zbytečným chybám.

V rámci pořizování územně plánovací dokumentace je zapotřebí mít přehled o rozhodovací praxi nadřízených orgánů (krajů) a soudů. Získávání aktuálních informací o judikatuře soudů v oblasti územního plánování je při současném vytížení orgánů územního plánování, které vydávají od 1. 1. 2018 i závazná stanoviska, z časových důvodů poněkud upozaděno.

Co je součástí kurzu?

Mimo jiné seznámení s nejzásadnějšími změnami na úseku územního plánování, které přinese nový stavební zákon, tj., zákon č. 283/2021 Sb., který od 1. 7. 2023 zcela nahradí stávající stavební zákon, tj. zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Kurz je zaměřen nejen na předání praktických zkušeností z oblasti pořizování územně plánovacích dokumentací (ÚPD), uvádí přehled příslušných stanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ale hlavně přináší i praktická doporučení či postřehy z výkonu územně plánovací činnosti. To vše z pohledu dlouholeté praxe pracovníka nadřízeného orgánu úřadům územního plánování a pořizovatele územně plánovací dokumentace a podkladů kraje.

Čti. | Studuj. | Zlepšuj se. | Uč se.

Cílem kurzu je seznámení s aktuální situací na úseku územního plánování, upozornění na aktuální problémy a jejich možná řešení. Poučení z praxe pak může přispět k prevenci pochybení v procesu pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace. Dalším přínosem jsou pak informace o stále se měnících právních předpisech nebo koncepčních dokumentech, majících vazbu na pořizování územně plánovací dokumentace a její obsah, což usnadní práci v tomto oboru.
  • Právní úprava a východiska územního plánování
  • Územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně plánovací podklady – územní studie
  • Obsah ÚPD, ÚPD jako opatření obecné povahy
  • Změny ÚPD, zkrácený postup, oprávněný investor
  • Pořizovatel, projektant, zastupitelstvo, určený zastupitel
  • Pořizovatelská praxe
  • Metodiky a podklady pro pořizovatelskou činnost, vybraná judikatura, vazby na další právní předpisy

Lektorka kurzu

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace kraje a územně plánovacích podkladů kraje, a to včetně zkušeností souvisejících s výkonem nadřízeného orgánu územního plánování nebo s metodickou pomocí pořizovatelům územně plánovací dokumentace. Od roku 2003 působím na oddělení územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
Lektorka kurzu
Created with