přidejte se

Územně analytické podklady a digitální technické mapy krajů – záznam

Buďte spolehlivou oporou Vašim nadřízeným a přineste jim trendy, moderní a aktuální informace z oblasti územního plánování a digitálních technických map. Podpořte tak správné rozhodování o směřování rozvoje Vašeho města či kraje.
Write your awesome label here.
Územně analytické podklady, kvalita dat sledovaných jevů
Úplné aktualizace ÚAP, využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území
Jednotný standard vybraných částí územních plánů, ETL nástroj
Digitální technické mapy krajů a DMVS ČR a jejich dopad do ÚAP
Dostupné metodiky, podklady a novinky pro činnost ÚAP a DTM

Buďte spolehlivou oporou Vašim nadřízeným a přineste jim trendy, moderní a aktuální informace z oblasti územního plánování a digitálních technických map.

Podpořte tak správné rozhodování o směřování rozvoje Vašeho města či kraje.

Prakticky, jasně, transparentně, s využitím dostupných metodik a podkladů

pro oblast územně plánovací činnosti probereme zpracování průběžných i úplných aktualizací ÚAP a využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území při pořizování územně plánovací dokumentace, dále probereme praktické zkušenosti ze zavádění standardizace územních plánů a v neposlední řadě se zaměříme na zavedení digitálních technických map krajů a na jejich dopad do územně plánovací činnosti.

S postupující digitalizací veřejné správy, zejména stavebního řízení a územního plánování a s rekodifikací stavebního zákona v podobě zákona č. 283/2021 Sb.

dochází k úpravám v oblasti územně plánovací činnosti, zejména v pořizování územně analytických podkladů, zavádění jednotného standardu vybraných částí územního plánu a ve vazbě na dnes již zakládané digitální technické mapy krajů. Kvalitní mapové a územně plánovací podklady a kvalitní (digitální) územně plánovací dokumentace mohou být významnou oporou pro rozhodování v území.

Kurz bude zaměřen na praktické zkušenosti z oblasti pořizování územně analytických podkladů

zejména na kvalitu dat sledovaných jevů a jejich využitelnost v územním plánování, dále na využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území zejména z pohledu formulací problémů k řešení, zavádění jednotného standardu vybraných částí územního plánu, zejména způsob zpracování digitální verze územního plánu a jeho kontrola pomocí ETL nástroje, postup zavádění digitálních technických map krajů a Digitální mapy veřejné správy ČR jako součásti digitalizace stavebního řízení a územního plánování, zejména z pohledu vazby na územně analytické podklady.

Lektorka kurzu

Mám zkušenosti z pozice asistentky architekta a projekční činnosti v oblasti územního plánování, řadu let také působím na oddělení územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje. Problematice územního plánování se věnuji rovněž v rámci lektorské činnosti a jsem schopna zodpovědět všechny Vaše dotazy.

Ing. Romana Vačkářová
Lektorka
Vytvořit s