Studujte s námi

Spisová služba a spisový řád – záznam

Cílem vzdělávacího programu je seznámit Vás s konkrétními postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivace, které umožní naplnění aktuální platné legislativy.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

V první části Vás seznámíme nejen s aktuálně platnou verzí zákona o spisové službě, ale také s připravovanými novelizacemi. V návaznosti na zmíněný zákon bude rozebrána vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která je z praktického úhlu pohledu základem pro vlastní implementace a aplikace spisových služeb. Na spisovou službu navazují elektronické služby, kterým bude taktéž věnována pozornost - elektronická podatelna (zejména zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím datových schránek (připravovaný zákon o E-Governmentu).

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace a elektronických dokumentů Vám budou představeny obecné pohledy legislativních norem České republiky na elektronické dokumenty.

  Spisová služba 

V druhé části bude probrána vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a následně způsob, jakým si každá organizace připravuje svůj vnitřní spisový a skartační řád. V rámci tohoto budou posluchači seznámeni se základními body realizace spisové služby podle citované vyhlášky a tomu odpovídající přípravy vnitřní směrnice úřadu. Půjde zejména o příjem dokumentů, evidenci a číslování dokumentů, číslování a tvorbu spisů, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování dokumentů, tvorbu podacího deníku, vyhotovování dokumentů, odesílání dokumentů a ukládání dokumentů. Také budou zmíněny jednotlivé varianty, které odpovídají organizacím různých velikostí podle kategorizace dané zákonem o archivnictví a spisové službě. Přílohou spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, pro který budou prezentovány metodiky tvorby a správné postupy využívání.

  Elektronická spisová služba

V rámci této části budou posluchači seznámeni se základními požadavky na spisové služby v souladu se specifikacemi MoReq a MoReq 2 a samozřejmě platnou legislativou. Budou popisovány vazební nástroje v podobě vazby na elektronickou podatelnu a vazby na datové schránky. V souvislosti s elektronickou spisovou službou bude řešena elektronická archivace dokumentů, která je asi nejproblematičtější oblastí elektronizace veřejné správy. V rámci tohoto budou posluchači seznámeni s šíří dané problematiky a budou jim představeny některé ze zásad řešení vedoucí až k vytvoření národního digitálního archivu.
seznamte se s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jsem absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Nejprve jsem působil jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze jsem pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti jsem vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuji se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi.
Patrick Jones - Course author
Created with