Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci

Write your awesome label here.
základní informace o kurzu
 • Skripta
 • Akreditace MVČR
 • Certifikát
popis kurzu
Poslední novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, se povinnost obce zajistit pohřbení těla zemřelého, jehož pohřbení nesjednal nikdo ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí, stala výkonem přenesené působnosti.
Drag to resize
Pracovníci zajištující vypravení tzv. sociálního pohřbu potřebují kromě zmíněného zákona o pohřebnictví znát i další související právní předpisy, kterými jsou například zákon o obcích, zákon o základních registrech, zákon o registru smluv, zákon o finanční kontrole, zákon o soudních poplatcích, ale například také vazbu na Nařízení EP 2016/679, tzv. GDPR. Samotné vypravení pohřbu pak obnáší řadu specifických úkonů a postupů. Cesta od vypravení pohřbu až k úspěšnému získání refundace nákladů tak může mít spoustu úskalí.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s právními předpisy upravujícími povinnost obce zajistit pohřbení těla a tyto aplikovat na jednotlivé činnosti, které samotné vypravení pohřbu zahrnuje. V neposlední řadě pak poskytnout účastníkům praktické rady, které pomohou k úspěšnému zvládnutí vypravení pohřbu v souladu s právními předpisy a následnému získání refundace nákladů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, či přímo od dědice.

Přehled základních právních předpisů upravující agendu „sociálních pohřbů“

 • Zákon č. 256/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 277/2017 Sb.

Smluvní zajištění pohřební služby

 • Rámcová smlouva nebo dílčí objednávka

Úkony před vypravením pohřbu

 • Přijetí informace dle § 5 odst. 6 zákona o pohřebnictví
 • Založení spisu
 • Ověření příslušnosti k pohřbení
 • Využívání údajů z ROB
 • Oznamování úmrtí osobám blízkým

Vypravení pohřbu

 • Objednávka/smlouva
 • Pohřbení a specifika pohřbení cizinců či osob bez totožnosti
 • Uložení lidských ostatků na veřejném pohřebišti
 • Úhrada nákladů spojených s pohřbem

Komunikace se soudem

 • Zjištění pověřeného notáře
 • Přihlášení pohledávky
 • Zjišťování průběhu pozůstalostního řízení
 • Přijetí majetku nepatrné hodnoty
  Usnesení

Refundace nákladů

 • Výzva k úhradě nákladů
 • Vymáhání nákladů
 • Žádost o vydání majetku
 • Žádost o refundaci nákladů ze strany MMR a její náležitosti
 • Přijetí refundace
 • Uzavření spisu
Seznamte se s lektorem

Ing. Jan Mikula

Vystudoval jsem magisterský obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2008 jsem nastoupil na Městský úřad v Aši, kde jsem nejdříve působil jako referent odboru správy majetku, následně jako vedoucí oddělení správy majetku a ekonom odboru. Posledních 5 let jsem vedoucím odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu obce s rozšířenou působností. Problematice sociálních pohřbů se aktivně věnuji, a tuto agendu rovněž vykonávám po celou dobu výkonu funkce vedoucího odboru.
Write your awesome label here.
Vytvořit s