Přestupkový zákon – zákon č. 417/2021 Sb. (účinnost od 1. 2. 2022)

 •  Akreditace MVČR
 • JUDR. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
 • Záznam z webináře
 • Studijní materiály
Write your awesome label here.
Kurz poskytuje komplexní a zároveň praktický výklad právní úpravy správního trestání, tj. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (včetně jeho novel a dvou zrušovacích nálezů Ústavního soudu), souvisejících změn sankčních částí zvláštních zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy a správního řádu.

Obsah kurzu

Vychází z bohaté judikatury správních soudů ke správnímu trestání se zohledněním nových institutů zákona č. 250/2016 Sb. a z výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správních orgánů, které rozhodují o přestupcích, správnou aplikaci ustanovení nového přestupkového zákona ve světle obecně vysokých nároků na správní trestání zdůrazňovaných judikaturou.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)

 • Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

 • Základy odpovědnosti za přestupek

 • Řízení o přestupcích

 • Evidence vybraných přestupků

 • Přechodná ustanovení

 • Zákon č.417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  SEZNAMTE SE S LEKTORKOU

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Jsem členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla jsem dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Externě vyučuji na vysoké škole. Specializuji se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. Jsem autorkou např.: praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), Praktický průvodce (GRADA 2017). Spoluautorka (s JUDr. Milošem Tuháčkem) praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer 2017), praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (ASPI/Wolters Kluwer 2019) a mnoho dalších.
Garantka kurzu
Created with