Studujte s námi

Odpadové hospodářství – záznam

Soubor nové odpadové legislativy je výsledkem jednání, která probíhala několik let. Seznamte se s novou odpadovou legislativou s důrazem na kompetence a průběh správního řízení v rámci rozhodování.

Obce a města by měly být připraveny na třídění, musí vzniknout recyklační kapacity i nové kapacity pro energetické využití odpadů, je třeba odzkoušet nové motivační nástroje pro občany.

Obsah kurzu:

 • působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby
 • obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, povinnosti při jednotlivých způsobech
 • nakládání s odpady nakládání s nezákonně soustředěným odpadem („černé skládky"),školní sběr
 • povolení a souhlas podle nového zákona (povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, povolení provozu zařízení, souhlas s provozem malého zařízení atd.)
 • zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídicí sleva“ pro obce
 • nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, nebezpečný odpad a další)
 • komunální odpad a obecně závazná vyhláška o nastavení obecního systému, nové povinnosti obcí
 • průběžná evidence a ohlašování, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • plány odpadového hospodářství
 • přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
 • přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou)
 • prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a Katalog odpadů
 • speciální zákon o výrobcích s ukončenou životností (pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“) ve vztahu k obcím
 • příklady dobré praxe v obcích
seznamte se s lektorem

JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Jsem konzultantka a lektorka specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly.

Působila jsem na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní). V současné době jsem členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
Patrick Jones - Course author
Vytvořit s