Zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád)

Write your awesome label here.
Popis kurzu
Kontrola je významným druhem správní činnosti, která je nezbytná na všech úsecích veřejné správy.

Týká se jak orgánů specializovaných na kontrolu (různé státní inspekce), tak orgánů územních samosprávných celků (orgánů obcí a krajů) i dalších osob či institucí pověřených výkonem kontrolní působnosti.

  SEZNAMTE SE S LEKTORKOU

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Jsem členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla jsem dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Externě vyučuji na vysoké škole. Specializuji se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. Jsem autorkou např.: praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), Praktický průvodce (GRADA 2017). Spoluautorka (s JUDr. Milošem Tuháčkem) praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer 2017), praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (ASPI/Wolters Kluwer 2019) a mnoho dalších.
Garantka
Created with