STUDUJTE S NÁMI

Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona
– záznam

Kontrola je významným druhem správní činnosti, která je nezbytná na všech úsecích veřejné správy. Týká se jak orgánů specializovaných na kontrolu (různé státní inspekce), tak orgánů územních samosprávných celků (orgánů obcí a krajů) i dalších osob či institucí pověřených výkonem kontrolní působnosti.

Co je součástí kurzu?

Akreditováno

Celý kurz je pod záštitou akreditace MVČR.

Záznam z webináře

Záznam z kurzu trvající 275 minut doprovázený profesionální lektorkou JUDr. RNDr. Jitkou Jelínkovou, Ph.D.

Studijní materiály

Jako opora ve studiu souží přiložená prezentace a skripta.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

  • Kontrola x terénní šetření, vztah k „navazujícím“ správním řízením
  • Prameny právní úpravy výkonu kontroly
  • Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014
  • Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
  • Nejčastější právní spory při výkonu kontroly
  • Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
  • Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
  • Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a novela správního řádu účinné od 1. 7. 2017 – posílení významu kontroly jako jednoho z možných postupů před zahájením řízení o přestupku
  • Terénní šetření a možné právní rámce

  SEZNAMTE SE S LEKTORKOU

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Jsem členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla jsem dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Externě vyučuji na vysoké škole. Specializuji se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. Jsem autorkou např.: praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), Praktický průvodce (GRADA 2017). Spoluautorka (s JUDr. Milošem Tuháčkem) praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer 2017), praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (ASPI/Wolters Kluwer 2019) a mnoho dalších.
Garantka
Created with