studujte s námi

Finanční řízení

Skripta slouží k seznámení čtenářů s procesy finančního řízení a hospodaření územních samosprávných celků. Důležitým aspektem tohoto materiálu je pochopení této problematiky i absolventy kurzu, kteří nemají ekonomické vzdělání. Zastupitelům mohou pomoci v kvalifikovaném rozhodování o použití rozpočtových prostředků a tím i o směru rozvoje města nebo obce. Zaměstnancům úřadu poskytují ucelený pohled na hospodaření s rozpočtovými prostředky.

Co je součástí kurzu?

Studijní skripta

Studijní skripta slouží jako podpora při vzdělávání a vyplňování dílčích testů. 

Podcast PŘIPRAVUJEME

Novinkou, kterou nabízíme, jsou vzdělávací podcasty, které můžete  poslouchat kdykoliv jen budete chtít. 

Certifikát

Po absolvování kurzu získáte certifikát připravený ihned k  vytisknutí ve formě pdf. 

Finanční řízení v kostce

Hlavním cílem je pochopení jednotlivých částí rozpočtového procesu, jejich návaznost a dopad na finanční hospodaření města nebo obce.

Úvodní kapitola

Zaměřuje se na provázanost jednotlivých typů plánovacích dokumentů – dlouhodobého plánu (programu rozvoje resp. strategického plánu), střednědobého plánu (rozpočtového výhledu) a plánu krátkodobého (rozpočtu). Zabývá se také v obecné rovině s nejdůležitější etapou rozpočtového procesu – kontrolou a aktualizací těchto plánovacích dokumentů.

Druhá kapitola

Je věnována rozpočtové skladbě, která je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Pochopení její struktury je důležitým předpokladem pro studium následujícího textu.

Kapitola třetí a čtvrtá

Zabývají se problematikou sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu. Cílově orientované rozpočtování je moderní metoda pro stanovení základních směrů obsahu rozpočtu s výhledem směřování obce (města) v budoucnosti. Obecně 4. kapitola předkládá návod na zkvalitnění a urychlení procesu sestavování a schvalování rozpočtu.

Pátá kapitola

Důležitou součástí rozpočtového procesu během rozpočtového roku je kontrola plnění rozpočtu. Rozčleňuje kontrolu dle typů orgánů územního samosprávného celku, pro které je určena. Dalším kritériem kontroly je typ finančních operací (příjmy, výdaje a financující operace) a kontrola závazných ukazatelů. Upozorňuje na možná ohrožení, pokud není vykonávána odpovědně a pravidelně.

Šestá kapitola

Zabývá se doporučeným obsahem závěrečného účtu. Soustřeďuje se na srozumitelnost tohoto dokumentu nejen pro vedení města (obce) a zastupitele, ale i pro řadové občany.

Sedmá kapitola

Nedílnou součástí finančního řízení obce či města je plánování. Střednědobý plán je v zákoně „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“ definován jako rozpočtový výhled. Tato kapitola se věnuje procesu sestavování rozpočtového výhledu, podrobnosti sestaveného tohoto plánovacího dokumentu a zapojení úředníků a zastupitelů do jeho sestavování resp. schvalování. Důležitou součástí je upozornění na přínosy odpovědně sestaveného rozpočtového výhledu.

Osmá kapitola

Kapitola 8 navazuje na předcházející kapitolu. Zabývá se rozhodovacím procesem uvažovaných investic, zejména určením definování kritérií, podle kterých je rozhodováno o potřebnosti investic. Zabývá se i problematikou dopadů do budoucích rozpočtů po uvedení investice do provozu.

Devátá kapitola

Řízení příspěvkových organizací je nedílnou součástí hospodaření územního samosprávného celku. Tato část kurzu se zaměřuje zejména na finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací včetně uceleného pohledu na rozpočtový proces zřizované organizace.
Vytvořit s